Skip to main content

STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ CZŁOWIEKA: INTEGRACJA TOLERANCJA ODRODZENIE NIEZALEŻNOŚĆ I T O N, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2

2.1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Świdnica.
2.2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych celach statutowych oraz prowadzić współpracę z takimi organizacjami.

ROZDZIAŁ II. CELE I METODY DZIAŁANIA

4

CELE :
1. INTEGRACJA na rzecz Człowieka wszystkich środowisk w duchu
2. TOLERANCJI wobec różnic światopoglądowych, religijnych, narodowościowych, klasowych i in.
3. ODRODZENIE systemu wartości nadających sens ludzkiej egzystencji.
4. NIEZALEŻNOŚĆ myślenia i działania w zgodzie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Konwencji Praw Dziecka. Dla osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące działania:
1. Powołanie Szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
2. Publiczne wyrażanie swojego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących egzystencji Człowieka.
3. Popieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, ekologicznej, społecznej i informacyjnej i innej wg potrzeb.
5. Współpraca z innymi organizacjami dla realizacji wspólnych celów.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

5

Członkami Stowarzyszenia mogą być :
1. Członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający.
3. Członkowie honorowi.

6

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która :
a) posiada pełna zdolność do czynności prawnych,
b) złożyła deklaracje:
- przystąpienia do Stowarzyszenia,
- czynnej pracy przy realizacji celów Stowarzyszenia,
- przestrzegania Statutu,
- płacenia składek członkowskich.

7

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która złożyła deklaracje członkowską i udziela stałego wsparcia Stowarzyszeniu.

8

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

9

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd.

10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Wybierać i jeżeli jest pełnoletni być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

11

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
1. Aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.
2. Stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

12

1. Przynależność członka zwyczajnego Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia,
b) skreślenia z listy członków,
c) usunięcia ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia.
3. Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek naruszył postanowienia Statutu albo niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

13

Władze Stowarzyszenia :
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja rewizyjna.

14

Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym ogłoszonym terminie lub bez względu na ilość uczestniczących osób w drugim ogłoszonym terminie.

15

Uchwały władz podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym ogłoszonym Kontrole Komisji Rewizyjnej dokonywane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Ze swojej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

16

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, do kompetencji którego należy:
1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie budżetu oraz ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Zarząd może zaciągnąć.
4. Uchwalenie wysokości składek.
5. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu.
6. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych.
8. Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i sposobie jej przeprowadzenia.

17

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

18

Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie rzadziej niż 1 raz w roku. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków również na żądanie co najmniej 1/3 członków - w terminie do 1 miesiąca od otrzymania takiego wniosku.

19

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach, gdy Walne Zebranie nie obraduje.

20

Zarząd liczy od 3 do 12 członków, w zależności od potrzeb Stowarzyszenia. Zarząd wyłania spośród siebie : Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

21

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do skutecznego składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędne jest współdziałanie 2 członków Zarządu, w tym Prezesa.

22

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Opracowanie programu działania Stowarzyszenia.
2. Kierowanie pracami Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
3. Sporządzanie preliminarza budżetowego.
4. Sporządzanie bilansu rocznego.
5. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
6. Zaciąganie zobowiązań finansowych do kwoty ustalonej przez Walne Zebranie.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych Stowarzyszeń lub organizacji.
8. Podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa.

23

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.

24

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Jej pracami kieruje Przewodniczący. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola przestrzegania przez Zarząd obowiązujących przepisów, Statutu, kontrola realizacji uchwał Zarządu i Walnego Zebrania oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia.

25

Kontrole Komisji Rewizyjnej dokonywane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Ze swojej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

26

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności gospodarczej i innych wpływów.

27

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków.

28

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach uchwalonego budżetu i programu działania, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

29

Uchwała w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym ogłoszonym terminie lub bez względu na ilość uczestniczących osób - w drugim ogłoszonym terminie.

30

W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną i zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.