Skip to main content

Informacje dla organizacji pozarządowych

Fundacja im. Stefana Batorego

Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

 • umacnianie postaw i inicjatyw obywatelskich
  Pragniemy współtworzyć w Polsce społeczeństwo obywatelskie. Takie, w którym ludzie nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Wspieramy zatem ruch organizacji pozarządowych: tych, które przyczyniają się do rozwiązywania konkretnych problemów swych społeczności lokalnych; tych, które pracują na rzecz wyrównania szans i zmagają się z problemami upośledzenia społecznego; tych, które przeciwdziałają dyskryminacji kobiet, nietolerancji wobec mniejszości; tych, które zajmują się szerzeniem zasad państwa prawa i upowszechnianiem kultury prawnej.
 • rozwijanie współpracy między narodami
  Państwa mają jasno określone granice, natomiast narody i społeczeństwa powinny się przenikać i wzajemnie wzbogacać. Inicjujemy i wspieramy działania, które sprzyjają integracji europejskiej, ale również zbliżeniu do naszych sąsiadów z Europy Środkowej i Wschodniej. Równie ważna jest dla nas otwartość na kulturę, obyczaj mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę i zrozumienie potrzeby rozwoju ich własnej tożsamości.
 • upowszechnienie i podnoszenie jakości kształcenia
  Społeczeństwo otwarte to społeczeństwo wykształcone. Dlatego za jedną z najważniejszych spraw uważamy wyrównanie dostępu do edukacji zapewniającego młodzieży równe życiowe szanse. Wspieramy organizacje, inicjatywy, programy mogące zapewnić poprawienie jakości nauczania i zwiększenie dostępności wiedzy. Pomagamy szkołom i środowiskom lokalnym, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, które uczą młodzież aktywności, uczestnictwa w życiu publicznym i postaw prospołecznych.
 • wspieranie działalności kulturalnej
  Demokracja jest szansą dla prowincji, która przestaje być miejscem dalekim i gorszym. Wspieramy więc aktywność lokalną nie tylko społeczną, ale także kulturalną, bo tworzy ona więzi między ludźmi, przybliża nowe wartości, uczy otwartości wobec różnic środowiskowych, narodowościowych, religijnych.

W swojej działalności Fundacja:

 • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
 • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
 • odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
 • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Swoje zadania Fundacja realizuje w ramach kilkunastu programów. Większość z nich zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem dotacji oraz monitorowaniem sposobu i efektów wykorzystania przekazanych środków finansowych. Dotacje przyznawane są na realizacje konkretnych projektów i przedsięwzięć. Przyznajemy również stypendia na studia lub staże. Wnioski o dotacje i stypendia rozpatrywane są na zasadzie konkursowej, a w procesie ich rozpatrywania biorą udział specjalistyczne komisje i eksperci.

W Fundacji działają ponadto wyspecjalizowane programy operacyjne, które realizują własne projekty; organizują konferencje, spotkania, szkolenia.
Uczestniczymy w realizacji tzw. programów regionalnych, których zadaniem jest ułatwianie współpracy i wymiana doświadczeń w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Fundacja współpracuje też z wieloma organizacjami i instytucjami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, dla osiągania wspólnych celów.

Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi nastepujące programy:

 • Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – cykliczne spotkania organizacji pozarządowych z całej Polski, z udziałem gości zagranicznych, przedstawicieli administracji publicznej, sektora gospodarczego, mediów i szerokiej publiczności.
 • Media
  • Agencja Informacyjna FIPress – zbiera i udostęnia informacje o dotacjach, szkoleniach i spotkaniach dla organizacji pozarządowych oraz podstawowe publikacje na temat trzeciego sektora (we współpracy z Siecią partnerów regionalnych SPLOT)
  • Konkurs „Dziennikarz z naszych stron” – promuje dziennikarzy włączających się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych i stosujących zasady dziennikarstwa obywatelskiego.
  • Szkolenia dla dziennikarzy – dziennikarstwo obywatelskie – przybliżają idee i zasady dziennikarstwa obywatelskiego.
  • Sektor pozarządowy w mediach – promuje w mediach organizacje pozarządowe, stale współpracując z Oddziałami Terenowymi TVP przy realizacji programów z cyklu „Odkryj Nowy Świat” oraz z Polskim Radiem Bis, Gazetą Krakowską i Głosem Wielkopolskim

   

 • Konkurs o tytuł „DOBROCZYŃCA ROKU” – coroczna promocja zgłaszanych przez organizacje pozarządowe przedstawicieli biznesu i osób prywatnych, wspierających inicjatywy społeczne.
 • Etyka i Federalizacja – upowszechnianie standardów działania organizacji pozarządowych ujętych m.in. w >Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych (uchwalonej na I Ogólnopolskim FIP we wrześniu’96), a przede wszystkim promocja wydawanych przez organizacje pozarządowe raportów rocznych.
  Wspieranie tworzenia branżowych i regionalnych porozumień organizacji pozarządowych.
 • Organizacje Pozarządowe a Legislacja – wspieranie udziału organizacji pozarządowych w procesach legislacyjnych, budowanie instytucji pośredniczących między Parlamentem, a organizacjami; współpraca z parlamentarną grupą posłów zainteresowanych wspieraniem rozwoju trzeciego sektora w Polsce, akcje edukacyjne, monitoring ustaw dotyczących organizacji pozarządowych.
 • Organizacje Pozarządowe a Integracja Europejska – zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w skomplikowany proces integracji Polski z Unią Europejską, a także usprawnienie współpracy między sektorem pozarządowym a rządowym w tym zakresie.
 • Akademia Rozwoju Lokalnego – wspólny program Stowarzyszenia i Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wspiera i pomaga w procesie demokratyzacji władz lokalnych oraz poprawia możliwości działania organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym na Ukrainie.